Asiguraţii de sănătate beneficiază de un pachet de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, acordate de furnizori autorizaţi şi acreditaţi, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.
Ingrijirea la domiciliu se efectueaza numai la indicatia medicilor.

Beneficiarii ingrijirilor medicale la domiciliu sunt persoane cu afectiuni acute si/sau cronice, care prezinta un anumit nivel de dependenta si o capacitate limitata de a se deplasa la o unitate sanitara in vederea asigurarii ingrijirilor ambulatorii recomandate de medici.

ASPECTE GENERALE

Reglementarile privind serviciile medicale de ingrijiri la domiciliu oferite de catre furnizorii de servicii aflati in relatie contractuala cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Constanta (CJAS) sunt prevazute in Legea nr. 95/2006 privind reforma in sanatate, Hotararea de Guvern nr. 1389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si Ordinul MS/CNAS nr.864/538/2011  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru.

 • Serviciile de ingrijiri medicale la domiciliu se acorda de catre furnizorii de ingrijiri medicale la domiciliu care  au incheiat contracte cu casele de asigurari de sanatate pentru servicii de ingrijiri medicale la domiciliu.
 • Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu se face de catre medicii de specialitate din ambulatoriu, inclusiv medicii de familie si de catre medicii de specialitate din spitale la externarea asiguratilor, medici aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, in concordanta cu diagnosticul stabilit si in functie de patologia bolnavului si statusul de performanta ECOG al acestuia cu precizarea activitatilor zilnice pe care asiguratul nu le poate indeplini.
 • In functie de statusul de performanta ECOG, bolnavul poate fi:
  • Incapabil sa desfasoare activitati casnice, este imobilizat in fotoliu sau pat peste 50% din timpul zilei, necesita sprijin pentru ingrijirea de baza (igiena si/sau alimentatie si/sau mobilizare) – statusul de performanta ECOG 3;
  • Complet imobilizat la pat, dependent total de alta persoana pentru ingrijirea de baza (igiena, alimentatie, mobilizare) – statusul de performanta ECOG 4.
 • Medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate recomanda ingrijiri medicale la domiciliu pentru asiguratii cu afectiuni oncologice sau AVC, numai ca o consecinta a consultatiei medicale raportate si validate de Casa de Asigurari de Sanatate.
 • Recomandarea pentru ingrijiri medicale la domiciliu se consemneaza de catre medicul curant al pacientului in biletul de externare, la externarea acestuia, sau in registrul de consultatii si fisa de observatie a pacientului, in ambulatoriu, asupra necesitatii efectuarii ingrijirilor medicale.
 • Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu se stabileste de medicul care a facut recomandarea, cu obligativitatea precizarii ritmicitatii/periodicitatii serviciilor, consemnate in formularul „Recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu”, dar nu mai mult de 90 zile de ingrijiri in ultimele 11 luni in una sau mai multe etape (episoade de ingrijire).
 • Furnizorii de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu acorda servicii conform unui plan de ingrijiri in conformitate cu recomandarile facute de catre medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate si medicii de specialitate din spital, zilnic, inclusiv sambata, duminica si in timpul sarbatorilor legale.
 • Serviciile de ingrijiri paliative la domiciliu se acorda de catre furnizorii de ingrijiri paliative la domiciliu care au incheiat contracte cu casele de asigurari de sanatate pentru acordarea de servicii de ingrijiri paliative la domiciliu.
 • Serviciile de ingrijiri paliative la domiciliu se acorda pe baza de recomandare pentru ingrijiri paliative la domiciliu, asiguratilor eligibili. Sunt considerati eligibili, pacientii cu afectiuni oncologice si cei cu HIV/SIDA, cu speranta limitata de viata si cu status de performanta ECOG 3 sau 4.
 • Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de ingrijiri paliative la domiciliu se face de catre medicii de specialitate cu specialitati oncologie si boli infectioase, aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate.
 • Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de ingrijiri paliative la domiciliu se stabileste de catre medicul care a facut recomandarea, dar nu mai mult de 90 de zile de ingrijiri paliative o singura data in viata. In situatia in care ingrijirile nu sunt acordate in zile consecutive, la calcularea celor 90 de zile se iau in calcul numai zilele in care s-au acordat ingrijirile paliative.

CUM BENEFICIEZ DE ACESTE SERVICII?

 • Asiguratii beneficiaza de ingrijiri medicale la domiciliu, respectiv, ingrijiri paliative la domiciliu in baza recomandarii medicale. Recomandarea medicala  se elibereaza in trei exemplare, din care un exemplar ramane la medic. Un exemplar impreuna cu cererea de acordare de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu se depun de catre asigurat, de catre unul dintre membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), de o persoana imputernicita de acesta sau de reprezentantul legal al acestuia la casa de asigurari de sanatate la care se afla in evidenta asiguratul. Al treilea exemplar ramane la asigurat, urmand a fi predat furnizorului de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu care ii va acorda serviciile respective, daca cererea a fost aprobata, impreuna cu decizia de acordare de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu.
 • Termenul de valabilitate a recomandarii pentru ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu in vederea depunerii acesteia la casa de asigurari de sanatate este de 5 zile calendaristice de la data emiterii recomandarii.
 • Pentru obtinerea deciziei de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu, asiguratul, unul din membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), o persoana imputernicita de acesta sau reprezentantul legal al asiguratului depune o cerere la casa de asigurari de sanatate in evidentele careia se afla asiguratul, insotita de un document justificativ care atesta calitatea de asigurat, actul de identitate al asiguratului si al imputernicitului, dupa caz, (in copie), codul numeric personal – CNP, recomandarea pentru ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu, biletul de externare in copie, semnat si parafat de medic, cu stampila unitatii sanitare in care a fost internat pacientul, si declaratia pe proprie raspundere din care sa rezulte ca afectiunea nu a aparut in urma unei boli profesionale, a unui accident de munca sau sportiv.
 • Pentru copiii in varsta de pana la 14 ani se ataseaza recomandarea medicala cu specificarea domiciliului copilului si certificatul de nastere (in copie) cu codul numeric personal – CNP. Copiile se vizeaza de casa de asigurari de sanatate pe baza originalelor.
 • Casa de asigurari de sanatate analizeaza cererea si recomandarea primita, intr-un interval de 3 zile lucratoare de la data depunerii, iar cererea este aprobata in limita sumei prevazute pentru aceasta destinatie. La analiza cererilor si recomandarilor primite, casa de asigurari de sanatate va lua in considerare statusul de performanta ECOG al asiguratului si numarul de zile de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu de care a beneficiat asiguratul in anul respectiv, astfel incat sa nu depaseasca numarul de zile prevazut de lege.
 • Respingerea cererii de catre casa de asigurari de sanatate se face in scris si motivat, cu indicarea temeiului legal.
 • In cazul acceptarii, cererea este supusa aprobarii si, respectiv, emiterii deciziei de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu, in limita sumei prevazute cu aceasta destinatie. Decizia se expediaza prin posta sau se preda direct asiguratului, unuia dintre membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), persoanei imputernicite de acesta sau reprezentantului legal al asiguratului, in maximum 24 de ore de la data emiterii acesteia.
 • Asiguratul, unul dintre membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), o persoana imputernicita de acesta sau reprezentantul legal, pe baza deciziei de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu emise de casa de asigurari de sanatate se adreseaza unui furnizor de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu aflat in relatii contractuale cu casa de asigurari de sanatate si care este inclus in lista de furnizori, inscrisa pe versoul deciziei.
 • Casa de asigurari de sanatate elibereaza decizii pentru ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative care nu se suprapun ca perioada de timp in care sunt acordate de catre furnizor/furnizori aceste servicii.
 • Furnizorul de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu completeaza pentru fiecare asigurat caruia ii acorda servicii o fisa de ingrijire care contine datele de identitate ale acestuia, tipul serviciilor de ingrijiri medicale/ingrijiri paliative acordate, data si ora la care acestea au fost efectuate, durata, semnatura asiguratului, a unuia dintre membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), a persoanei imputernicite de acesta sau a reprezentantului legal al acestuia, care confirma efectuarea acestor servicii, semnatura persoanei care a furnizat serviciul medical, precum si evolutia starii de sanatate.
 • Pentru incadrarea in fondul aprobat pentru acordarea de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu si asigurarea accesului asiguratilor la aceste servicii, casele de asigurari de sanatate vor analiza lunar numarul de cereri, respectiv numarul de decizii privind aprobarea acordarii serviciilor emise in luna anterioara, alcatuind, dupa caz, liste de prioritate pentru asigurati.
 • Criteriile de prioritate, precum si cele pentru solutionarea listelor de prioritate tin cont de data inregistrarii cererilor la casa de asigurari de sanatate, de tipul si stadiul afectiunii pentru care a fost efectuata recomandarea si de nivelul de dependenta al bolnavului, se stabilesc de catre serviciul medical al casei de asigurari de sanatate, cu avizul Consliului de administratie, se aproba prin decizie de catre presedintele-director general  si se publica pe pagina web a acesteia.
 • Termenul de valabilitate al deciziei pentru aprobarea acordarii de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu in vederea depunerii acesteia la furnizorul de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu este de 10 zile lucratoare de la data emiterii acesteia de catre casele de asigurari de sanatate.
 • In situatia in care, un asigurat beneficiaza atat de ingrijiri medicale la domiciliu cat si de ingrijiri paliative la domiciliu, numarul total de zile de ingrijire nu poate fi mai mare de 90 de zile in ultimele 11 luni.

Pentru depunerea cererilor si ridicarea aprobarilor pentru servicii de ingrijiri la domiciliu, asiguratii se vor adresa Biroului de specialitate din cadrul Casei Judetene de Asigurari – Constanta.

OBLIGATIILE FURNIZORULUI DE SERVICII DE INGRIJIRI LA DOMICILIU/INGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU

 • Sa informeze asiguratii cu privire la obligatiile furnizorului de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu si ingrijiri paliative si ale asiguratului referitoare la actul medical;
 • Sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si intimitatea si demnitatea acestora;
 • Sa respecte dreptul la libera alegere de catre asigurat a furnizorului de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu;
 • Sa acorde servicii conform unui plan de ingrijiri in conformitate cu recomandarile stabilite, zilnic, inclusiv sambata, duminica si in timpul sarbatorilor legale;
 • Sa asigure acordarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu asiguratilor fara nicio discriminare;
 • Sa afiseze intr-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurari de sanatate cu care se afla in relatie contractuala, precum si datele de contact ale acesteia: adresa, telefon, fax, e-mail, pagina web;
 • Sa asigure acordarea de asistenta medicala necesara titularilor cardului european de asigurari sociale de sanatate emis de unul dintre statele membre ale uniunii europene/spatiului economic european, in perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor europene emise in baza regulamentului ce nr. 883/2004 al parlamentului european si al consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala respectiv in baza regulamentului cee nr. 1408/1971 referitor la aplicarea regimurilor de securitate sociala salariatilor, lucratorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseaza in interiorul comunitatii, dupa caz, in aceleasi conditii ca si persoanelor asigurate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania; sa acorde asistenta medicala pacientilor din alte state cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi in domeniul sanatatii, in conditiile prevazute de respectivele documente internationale;
 • Sa nu modifice sau sa nu intrerupa din proprie initiativa schema de ingrijire recomandata  – pentru furnizorii de ingrijiri medicale la domiciliu;
 • Sa comunice direct atat medicului care a recomandat ingrijirile medicale la domiciliu si ingrijirile paliative la domiciliu, cat si medicului de familie al asiguratului evolutia starii de sanatate a acestuia;
 • Sa urmareasca prezentarea la controlul medical a asiguratului pe care l-a ingrijit, atunci cand acest lucru a fost solicitat de medicul care a facut recomandarea si sa nu depaseasca din proprie initiativa perioada de ingrijire la domiciliu;
 • Sa incaseze sumele reprezentand fie contributia personala pentru unele servicii de ingrijiri medicale /paliative la domiciliu fie coplata pentru alte servicii de ingrijiri medicale / paliative la domiciliu de care au beneficiat asiguratii, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
 • Sa asigure acordarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu prevazute in pachetul de servicii de baza.

 LISTA FURNIZORILOR CARE ASIGURA INGRIJIRI LA DOMICILIU IN JUDETUL CONSTANTA

 Centrul de Ingrijiri la Domiciliu ”Raza Soarelui”

Adresa: str. Jiului, nr 1, Constanta

Tel.: 0241581111

Mobil: 0743754918; 0720094274

E-mail: soarelui_r@yahoo.com

Asistent Home

Adresa: Str. Stejarului Nr. 2 Bl. IAp.66

Judet: Constanta

Localitate: Constanta

Telefon: 0744387038

Mobil: 0723457313; 0744387038

Email: asistent_home@yahoo.com

Medicinapolis

Telefon: 0736 56 94 35

Email: contact@medicinapolis.ro

 

SERVICII DE ÎNGRIJIRE MEDICALĂ LA DOMICILIU / ÎNGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU

 1. Măsurarea parametrilor fiziologici: temperatură + respiraţie
 2. Măsurarea parametrilor fiziologici: puls + TA
 3. Măsurarea parametrilor fiziologici: diureză + scaun
 4. Administrarea medicamentelor intramuscular*/ subcutanat*/ intradermic*/ oral**/ pe mucoase**
 5. Administrarea medicamentelor intravenos sub supravegherea medicului*
 6. Sondaj vezical la femei şi administrarea medicamentelor intravezical pe sondă vezicală
 7. Administrarea medicamentelor prin perfuzie endovenoasă sub supravegherea medicului*
 8. Recoltarea produselor biologice
 9. Alimentarea artificială pe gastrostomă / sondă gastrică şi educarea asiguratului / aparţinătorilor
 10. Alimentarea pasivă, inclusiv administrarea medicamentelor per os, pentru bolnavii cu tulburări de deglutiţie
 11. Clismă cu scop evacuator
 12. Spălătură vaginală în cazuri de deficit motor
 13. Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor vasculare ale membrelor inferioare / escarelor de decubit: mobilizare, masaj, aplicaţii medicamentoase, utilizarea colacilor de cauciuc şi a rulourilor
 14. Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor pulmonare: schimbarea poziţiei, tapotaj, fizioterapie respiratorie
 15. Îngrijirea plăgilor simple / suprimarea firelor
 16. Îngrijirea plăgilor suprainfectate
 17. Îngrijirea escarelor multiple
 18. Îngrijirea stomelor
 19. Îngrijirea fistulelor
 20. Îngrijirea tubului de dren
 21. Îngrijirea canulei traheale şi instruirea asiguratului
 22. Monitorizarea dializei peritoneale
 23. Aplicarea** de ploscă, bazinet, condom urinar
 24. Aplicarea de mijloc ajutător pentru absorbţia urinei***
 25. Evaluarea asiguratului: stabilirea şi aplicarea un plan de îngrijiri în controlul durerii şi altor simptome asociate bolii şi reevaluarea periodică
 26. Evaluarea mobilităţii, a capacităţii de auto-îngrijire, a riscului de apariţie al escarelor sau gradul escarelor, identificarea nevoilor nutriţionale şi recomandarea dietei şi modul de administrare, implementarea intervenţiilor stabilite în planul de îngrijiri şi reevaluarea periodică – de către asistentul medical
 27. Masaj limfedem şi contenţie elastică
 28. Masaj limfedem cu pompa de compresie
 29. Montare TENS
 30. Analgezie prin blocaje nervi periferici
 31. Administrare medicaţie prin nebulizare
 32. Aspiraţie gastrică
 33. Aspiraţie căi respiratorii
 34. Paracenteză

* În afara injecţiilor şi perfuziilor cu produse de origine umană.
** Pentru pacienţii parţial sau total dependenţi.
*** Este inclus şi mijlocul ajutător pentru absorbţia urinei, minim 2 mijloace ajutătoare pentru absorbţia urinei / zi pentru asiguraţii parţial sau total dependenţi.

NOTĂ:

1. Serviciile de la punctele 1 – 35 se contractează cu furnizorii de îngrijiri paliative la domiciliu.

2. Serviciile de la punctele 1 – 24 se contractează cu furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu.

3. Serviciile de la punctele 25, 27 – 35 se efectuează numai de către medicii de specialitate cu atestat îngrijiri paliative.

4. În tarife sunt incluse şi costurile materialelor sanitare utilizate pentru realizarea serviciului de îngrijire la domiciliu.