Cardul Benefisis îţi oferă 10% reducere la următoarele servicii ale Armonia Hospital:

Ambulatoriu: obstetrică-ginecologie, neonatologie, pediatrie, neurologie pediatrică, cardiologie, endocrinologie, medicină internă, ecografie, histerosalpingosonografie, morfologie fetală, amniocenteză.

Mici intervenţii

Intreabă cum poţi avea propriul tău card. Este sănătatea ta şi noi avem grijă de ea!

* Reducerile se aplică pe loc, la preţul de listă valabil în momentul accesării serviciilor, exceptând serviciile ce fac obiectul altor discounturi/contracte/promoţii/campanii oferite.

** Pentru informaţii suplimentare privind gama detaliata de servicii a Armonia Hospital te rugăm sa accesezi pagina de Servicii sau să te adresezi telefonic Recepţiei Armonia Hospital la numărul de telefon 0341 46 33 44 (24 ore/7 zile).

*** Pentru informaţii privind termenii şi condiţiile de utilizare a cardului Benefisis te rugăm să consulţi Regulamentul Benefisis.

1. Organizator
Programul Benefisis este proprietatea SC Isis Medical Center SRL cu sediul în Constanţa, b-dul. Mircea cel Bătrân, nr. 102, jud. Constanţa, înregistrată la Registrul Comerţului J13/139/2008, având cod de înregistrare fiscală 23092747, tel: 0341 46 33 44, fax: 0341 46 33 66, web: www.isis-med.ro, e-mail: office@isis-med.ro si se adreseaza persoanelor fizice cu varsta peste 18 ani.

2. Inscrierea in program
2.1. In programul Benefisis se poate inscrie orice persoana peste 18 ani.
2.2. Cardul Benefisis se emite gratuit oricarei persoane fizice care beneficiază de servicii medicale în cadrul Armonia Hospital şi care nu deţine un abonament Isis pentru persoane fizice şi nu este beneficiarul unui contract de tip corporate/asigurări, in conditiile in care accepta si respecta conditiile prezentului Regulament. Cardul este nominal si netransmisibil, reprezentantii Organizatorului avand dreptul de a verifica validitatea acestuia.
2.3. Eliberarea cardului Benefisis şi acordarea avantajelor aferente se face doar pe bază de formular de înregistrare, după completarea integrală a tuturor câmpurilor din acesta, cu date reale şi lizibile şi semnarea lui. Formularul de înregistrare se completează, semnează şi se predă pe loc la recepţia Armonia Hospital. Formularul nesemnat sau conţinând date incomplete nu este valid, ceea ce atrage dupa sine imposibilitatea utilizării cardului.
2.4. Cardul devine activ in termen de 10 zile de la data eliberarii acestuia si implicit a completarii formularului de inscriere.
2.5. Inlocuirea cardului
2.5.1. În caz de pierdere, furt sau distrugere a cardului aflat în posesia beneficiarului, este necesară declararea în scris la recepţia Armonia Hospital a evenimentului apărut si solicitarea emiterii unui nou card, printr-o cerere adresata directorului executiv, împreună cu toate datele, semnătura proprietarului, data declaraţiei, şi completarea unui nou formular de înregistrare. Dupa aprobarea cererii, beneficiarul va fi anuntat telefonic pentru a se prezenta la Receptia Armonia Hospital in vederea achitarii taxei de reemitere a cardului si ridicarii acestuia.
2.5.2. În situaţia unor erori de imprimare a cardului Benefisis, SC Isis Medical Center SRL îşi asumă obligaţia să procedeze la eliberarea unui nou card personalizat, după retragerea în vederea dezactivării a cardului eronat imprimat.
În perioada de înlocuire a cardului nu este posibilă acordarea beneficiilor asociate cardului. Înlocuirea cardului se va face în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de schimbare.
2.5.3. Armonia Hospital isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment modul de oferire al cardului.

3. Beneficii
3.1. Cardul de fidelitate da dreptul titularului sau membrilor familiei acestuia, soţ/soţie şi/sau copii cu vârsta sub 18 ani, la prezentarea acestuia, de a beneficia de reduceri la serviciile medicale oferite de Armonia Hospital. Calitatea de membru permite titularului cardului să beneficieze de avantajele oferite în cadrul programului Benefisis.
3.2. Avantaje Card:
– 10% DISCOUNT pentru orice serviciu medical accesat in cadrul Armonia Hospital, cu excepţia serviciilor ce fac obiectul altor discounturi/contracte/promoţii/campanii oferite de Armonia Hospital. După eliberarea cardului nominal, acesta devine activ în termen de 10 zile. Reducerea se aplică pe loc la preţul de listă valabil în momentul accesării serviciilor;
– Posibilitatea de a participa la promoţii şi programe speciale, adresate exclusiv posesorilor cardului Benefisis;
– Folosirea cardului în mod repetat, fără restricţii de număr şi zile în ceea ce priveşte utilizarea lui pe perioada de valabilitate a cardului;

4. Utilizarea cardului
4.1. Fiecare solicitant are dreptul la un singur card.
4.2. Solicitantul poate beneficia de reducerile oferite prin acest program la 10 zile de la eliberarea cardului.
4.3. Cardul Benefisis poate fi folosit de către titular şi membrii familiei acestuia, soţ/soţie şi/sau copii cu vârsta sub 18 ani, numai în conformitate cu datelor furnizate prin formularul de înregistrare completat, semnat şi depus la primirea cardului.
4.4. In momentul solicitării de servicii medicale în cadrul Armonia Hospital, posesorul de card trebuie sa-l prezinte la Recepţie numai însoţit de actul de identitate (BI/CI, certificat de naştere în cazul minorilor sub 14 ani), pentru a putea beneficia de facilitatile oferite.
4.5. Cardul Benefisis este nominal. Citirea codului de bare si recunoasterea codului de client permite, in mod automat, acordarea reducerii sau a altor avantaje oferite clientilor fideli.
4.6. Posesorul de card care, in momentul solicitării serviciilor medicale nu are cardul asupra sa nu poate beneficia de avantajele mentionate.

5. Durata si incetarea programului
5.1. Programul Benefisis se desfasoara pe perioada nedeterminata. In cazul in care titularul nu solicita nici un serviciu medical pe o durata de 18 luni consecutive, cardul va fi dezactivat definitiv.
5.2. În calitate de emitent, SC Isis Medical Center SRL isi rezerva dreptul de a modifica sau suspenda acest program. În oricare din aceste cazuri, modificarile vor fi făcute publice pe site-ul www.isis-med.ro în secţiunea „Cardul Benefisis” cu cel putin 7 zile calendaristice înainte si nici un membru nu va putea face nici un fel de recurs impotriva SC Isis Medical Center SRL, pentru nici un motiv. Nici o modificare sau suspendare nu da dreptul unei indemnizatii membrului.
5.3. SC Isis Medical Center SRL, poate dezactiva sau suspenda definitiv un card Benefisis, in caz de frauda, tentativa de frauda sau in cazul unei folosiri inadecvate a programului de fidelitate.
5.4. SC Isis Medical Center SRL este privată de orice responsabilitati pentru toate consecintele, directe sau indirecte ale eventualelor disfunctionalitati ale programului Benefisis. Organizatorul va face cu toate acestea eforturi pentru a conserva drepturile membrilor in cazul unor disfunctionalitati pentru ca acestia sa beneficieze de avantajele oferite de programul Benefisis.

6. Protectia datelor cu caracter personal
6.1. Completarea si semnarea Formularului de inscriere presupune exprimarea expresa si fara echivoc a consimtamantului cu privire la prelucrarea in scopuri de marketing a datelor pe durata existentei calitatii de membru in programul Benefisis precum si ulterior incetarii programului.
6.2. SC Isis Medical Center SRL prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de participanti prin Formularul de inscriere, in scopul derularii activitatii de marketing şi campanii de informare. Datele nu vor fi dezvaluite terţilor sau partenerilor contractuali din Romania si alte tari din UE. Pe viitor, aceste date vor permite tinerea la curent a membrilor cu activitatile desfasurate de către Armonia Hospital.
6.3. Conform Legii nr. 677/2001 posesorul beneficiaza de următoarele drepturi:
(1) Dreptul la informare.
(2) Dreptul de acces la date – dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.
(3) Dreptul de interventie asupra datelor – dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte precum şi transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii 677/2001.
(4) Dreptul de opozitie – dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.
(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
(6) Dreptul de a se adresa justitiei.
6.4. Pentru exercitarea acestor drepturi, titularul cardului se poate adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata adresată Managerului General. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
6.5. Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate in termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului cu privire la modalitatea de comunicare.

7. Conditii generale
7.1 Prin semnarea Formularului de inscriere participantul incheie un contract cu Organizatorul, iar ambele parti considera conditiile si prevederile enumerate in prezentul Regulament ca fiind obligatorii pentru ele.
7.2 Cardul Benefisis nu este un instrument de plata. Titularul nu poate achizitiona servicii pe baza acestui card, poate doar beneficia de privilegiile oferite de catre SC Isis Medical Center SRL.
7.3. In programul de fidelitate Benefisis nu este implicata nicio unitate bancara, programul fiind desfasurat exclusiv de Armonia Hospital.

8. Forţa majoră
8.1. Orice împrejurare de forţă majoră dovedită, exonorează Organizatorul de răspunderea ce-i revine în temeiul prezentului Regulament.
8.2. Prin forţă majoră se întelege acea împrejurare externă, cu caracter excepţional, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă, survenită după înscrierea în programul Benefisis, respectiv completarea şi semnarea formularului de înscriere care împiedică Organizatorul să îşi îndeplinească obligaţiile ce decurg din Regulament.
8.3. Organizatorul va fi exonerat de răspundere în măsura şi pentru perioada în care executarea obligaţiilor sale este dependentă de forţa majoră.
8.4. Obligaţiile SC Isis Medical Center SRL pe perioadele anterioare apariţiei sau posterioare încetării cazului de forţă majoră, nu sunt afectate de apariţia şi existenţa cazului de forţă majoră.
8.5. În cazul în care intervenţia forţei majore continuă şi face imposibilă derularea programului, acesta va înceta înainte de termen.

9. Soluţionarea litigiilor
9.1. Litigiile intervenite în legătură cu prezentul Regulament şi, respectiv, derularea programului Benefisis vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar în caz contrar, de către instanţa judecătorească competentă material în raza teritorială a căreia se află sediul social al SC Isis Medical Center SRL.
9.2. Prezentul Regulament constituie singurul instrument juridic probant pentru soluţionarea eventualelor litigii.
9.3. Falsificarea prin orice mijloace a cardului Benefisis, precum şi folosirea unui card Benefisis falsificat constituie infracţiuni.

Prezentul Regulament al programului Benefisis poate fi consultat la recepţia Spitalului Privat Isis, pe site-ul www.isis-med.ro, precum şi la numărul de telefon 0341 46 33 44. La solicitare, persoana fizică interesată poate primi spre studiu şi informare un exemplar al Regulamentului.

Spital Prieten al Copilului

Armonia Hospital a fost desemnat de către UNICEF „Spital Prieten al Copilului” o inițiativă ce are ca scop să ofere fiecărui copil cel mai bun start în viaţă prin crearea unui mediu în care sprijinirea alăptării să fie normă.

Certificare ISO 9001

Sistem de management al calității ISO 9001:2015; Sistem de management integrat mediului și securității internaționale conform standardelor: ISO14001:2015; OHSAS 18001:2007; ISO 27001:2013

Acreditare Golden Seal

„Suntem onoraţi sǎ primim recunoașterea unei echipe cu experienţǎ internaţionalǎ pentru munca acestor 14 ani de când a luat naștere Armonia Hospital.